Which of the following is a correct comment?

Which of the following is a correct comment?

A. */ Comments */

B. ** Comment **

C. /* Comment */

D. { Comment }

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trong ngôn ngữ C, có 2 cách comment là: “// Comments” : 1 dòng code “/* Comment */” : 1 block code

Tags: