Which is not a proper prototype?

Which is not a proper prototype?

A. int funct(char x, char y);

B. double funct(char x)

C. void funct();

D. char x();

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Câu lệnh khai báo hàm thiếu dấu ;

Tags: