What punctuation is used to signal the beginning and end of code blocks? 

What punctuation is used to signal the beginning and end of code blocks? 

A. { }

B. → and ←

C. BEGIN and END

D. ( and )

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Dấu {} được dùng để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc 1 block code (thân hàm, while, for, if/else,..)

Tags: