What is the only function all C programs must contain?

What is the only function all C programs must contain?

A. start()

B. system()

C. main()

D. program()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Bất cứ chương trình C nào đều phải có hàm main()

Tags: