What are the types of linkages?

What are the types of linkages?

A. Internal and External

B. External, Internal and None

C. External and None

D. Internal

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: