Web server thường sử dụng phần mềm chạy trên?

Web server thường sử dụng phần mềm chạy trên?

A. Cổng 25

B. Cổng 404

C. Cổng 125

D. Cổng 80

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: