Vùng thông tin điều khiển của IP có:

Vùng thông tin điều khiển của IP có:

A. Time to live, Checksum

B. Flags, Data offset

C. Source port, Destination port

D. Source addresses, Destination addresses

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: