Vùng không gian màu xanh của biểu tượng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài liệu _________.

Vùng không gian màu xanh của biểu tượng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài liệu _________.

A. khác.

B. hiện tại.

C. đã chuẩn bị sẵn.

D. đã bị xóa bỏ.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: