Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp 

B. Không xác định và  lặp rồi mới xét điều kiện

C. Cả hai dạng trên

D. Không tồn tại dạng nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp

B. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện

C. Cả hai dạng trên

D. Không tồn tại dạng nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp

B. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện

C. Cả hai dạng trên

D. Không tồn tại dạng nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: