void * tongquat;

void * tongquat;

int * nguyen;

char * kitu;

Cho các khai báo sau. Phép gán nào là không hợp lệ:

A. tongquat=nguyen;

B. *nguyen=*tongquat;

C. kitu=(char)tongquat;

D. tongquat=kitu;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: