void count()

void count()

{

static int page = 0;

printf(“%d”, page);

page++;

}

void main()

{

int i;

for(i = 0; i < 10; i++)

{

count();

}

getch();

}

Output of following code?

A. 0123456789

B. 0000000000

C. 0101010101

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Giải thích: biến page là biến static. Biến static được khai báo trong 1 hàm có đặc điểm giữ nguyên trạng thái (giá trị) giữa các lần gọi hàm.

Tags: