Với phương thức sử dụng giải thông của đường truyền Baseband thì:

Với phương thức sử dụng giải thông của đường truyền Baseband thì:

A. Toàn bộ giải thông của đường truyền được dành cho một kênh truyền thông duy nhất

B. Giải thông của đường truyền được chia thành nhiều giải tần con (kênh), mỗi giải tần con sẽ cung cấp cho một kênh truyền thông

C. Với phương thức này, tín hiệu được truyền đi dưới dạng tương tự 

D. Với phương thức này, tín hiệu được truyền đi dưới dạng số bởi thiết bị điều chế

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Với phương thức sử dụng giải thông của đường truyền Broadband thì:

Với phương thức sử dụng giải thông của đường truyền Broadband thì:

A. Toàn bộ giải thông của đường truyền được dành cho một kênh truyền thông duy nhất

B. Các tín hiệu đưa vào đường truyền chỉ có thể truyền đi theo một chiều

C. Với phương thức này, tín hiệu được truyền đi dưới dạng tương tự

D. Với phương thức này, tín hiệu được truyền đi dưới dạng số bởi thiết bị điều chế

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: