Với phần Header của tế bào ATM thì:

Với phần Header của tế bào ATM thì:

A. VCI để định danh đường dẫn ảo

B. PT chỉ độ ưu tiên của tế bào

C. VPI để định danh kênh ảo

D. Kích thước của tế bào cố định

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: