Với mô hình Client/Server thì máy yêu cầu dịch vụ là:

Với mô hình Client/Server thì máy yêu cầu dịch vụ là:

A. Các Client trên Internet

B. Các Server trên Internet

C. Các Client

D. Các Server của các nhà cung cấp dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: