Với kỹ thuật Frame Relay thì:

Với kỹ thuật Frame Relay thì:

A. Chức năng chọn đường được thực hiện ở tầng Data Link

B. Khuôn dạng tổng quát giống như khuôn dạng của BSC/Basic Mode

C. Chức năng dồn kênh được thực hiện ở tầng Transport

D. Kích thước của gói tin là 128 bytes

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: