Với kỹ thuật Frame Relay thì khung dữ liệu có độ dài:

Với kỹ thuật Frame Relay thì khung dữ liệu có độ dài:

A. Cố định

B. Thay đổi

C. 256 bytes

D. 128 bytes

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: