Với kỹ thuật Frame Relay thì câu nào sau đây là sai?

Với kỹ thuật Frame Relay thì câu nào sau đây là sai?

A. Chức năng chọn đường được thực hiện ở tầng Data link

B. Khuôn dạng tổng quát của Frame giống như Frame của HDLC

C. Chức năng dồn kênh được thực hiện ở tầng 2

D. Kích thước của gói tin là 256 bytes

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: