Với khuôn dạng phần Header của các tế bào ATM thì:

Với khuôn dạng phần Header của các tế bào ATM thì:

A. Tham số GFC dùng để kiểm soát luồng dữ liệu

B. Tham số PT chỉ độ ưu tiên để loại bỏ tế bào

C. Tham số VCI dùng để chọn đường dẫn ảo

D. Tham số VPI dùng để chọn kênh ảo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: