Với khuôn dạng Frame tổng quát của giao thức BSC/Basic Mode, chọn phát biểu sai?

Với khuôn dạng Frame tổng quát của giao thức BSC/Basic Mode, chọn phát biểu sai?

A. Header: bao gồm địa chỉ nơi nhận, số gói tin, biên nhận ACK/NAK,…

B. BCC: dùng 8 bit để kiểm tra lỗi theo kiểu parity cho các ký tự thuộc vùng Text với Basic Mode

C. BCC: dùng 16 bit để kiểm tra lỗi theo kiểu CRC cho các ký tự thuộc vùng Text với BSC

D. Vùng dữ liệu Text có kích thước bất kỳ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: