Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường?

Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường?

A. Sequence Number

B. Acknowledgement Number

C. Rcvr Number

D. Header length

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: