Với giao thức HDLC, xâu bit cần truyền đi là 01111110…100111111001111100…01111110, khi qua tầng Data Link ta có xâu bit là:

Với giao thức HDLC, xâu bit cần truyền đi là 01111110…100111111001111100…01111110, khi qua tầng Data Link ta có xâu bit là:

A. 01111110…1001111101001111100…01111110

B. 011111010…1001111101001111100…011111010

C. 01111110…10011111010011111000…01111110

D. 011111010…100111111001111100…011111010

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: