Với giao thức HDLC, chọn phát biểu sai?

Với giao thức HDLC, chọn phát biểu sai?

A. Frame loại U dùng để thiết lập, huỷ bỏ liên kết dữ liệu

B. Frame loại S là frame điều khiển

C. Frame loại U dùng để kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu

D. Frame loại U là frame điều khiển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: