Với giao thức BSC/Basic Mode, trạng thái phục hồi sẽ gởi:

Với giao thức BSC/Basic Mode, trạng thái phục hồi sẽ gởi:

A. EOT B ENQ n lần

B. B ENQ n lần

C. ENQ n lần

D. EOT n lần

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: