Với giao thức BSC/Basic Mode, chọn phát biểu sai?

Với giao thức BSC/Basic Mode, chọn phát biểu sai?

A. ENQ: yêu cầu trả lời từ một trạm ở xa

B. ETB: ký tự kết thúc đọan tin

C. DLE EOT: ngừng truyền tin tạm thời

D. ETX: kết thúc vùng dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: