Với giá trị nào của x, biểu thức sau trả về giá trị true(x thuộc kiểu int).

Với giá trị nào của x, biểu thức sau trả về giá trị true(x thuộc kiểu int).

x%3==0

A. 2 

B. 7

C. 4

D. 9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

x%3 trả về giá trị là 0 khi x là bội của 3. Trong các đáp án, chỉ có đáp án D có gia trị là bội của 3.

Tags: