Với công nghệ ATM thì câu nào sau đây là sai?

Với công nghệ ATM thì câu nào sau đây là sai?

A. Tế bào ATM có 5 byte Header và 59 byte data

B. Thông lượng có thể đạt đến hàng trăm Mbps

C. Các tế bào ATM có khuôn dạng khác nhau

D. Kích thước của tế bào cố định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: