Với các thẻ được quy định về cách thức hiện thị tài liệu, chúng ta có thể can thiệp để thay được được thêm các thông tin đó không?

Với các thẻ được quy định về cách thức hiện thị tài liệu, chúng ta có thể can thiệp để thay được được thêm các thông tin đó không?

A.  Được thông qua việc khai báo lại tên các cặp thể và định dạng

B. Được thông qua việc khai báo lại thể style

C. Không được vì HTML đã quy định thẻ đó có định dạng rồi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: