Việt Nam được APNIC cấp địa chỉ IP thuộc lớp nào?

Việt Nam được APNIC cấp địa chỉ IP thuộc lớp nào?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: