Việc thay đổi các chính sách kế toán của doanh nghiệp sẽ dẫn đến:

Việc thay đổi các chính sách kế toán của doanh nghiệp sẽ dẫn đến:

A. Làm sai lệch kết quả kinh doanh

B. Làm thay đổi kết quả kinh doanh

C. Làm cho người đọc BCTC không thể hiểu được về thực trạng sản xuất kinh doanh của DN

D. Vi phạm khái niệm nhất quán

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng