Việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở để:

Việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở để:

A. Lựa chọn các thủ pháp kiểm toán.

B. Xác định khối lượng công việc kiểm toán.

C. Lựa chọn phương pháp kiểm toán.

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng