Việc phân lớp địa chỉ IP do nguyên nhân sau:

Việc phân lớp địa chỉ IP do nguyên nhân sau:

A. Kích thước c c mạng khác nhau

B. Phụ thuộc vào khu vực kết nối

C. Để quản lý các thông tin

D. Cả ba câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: