Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vào sổ kế toán được thực hiện:

Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vào sổ kế toán được thực hiện:

A. Mỗi năm 1 lần vào tháng 12

B. Hàng tháng

C. Hàng quý

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vao sổ kế toán được thực hiện:

Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vao sổ kế toán được thực hiện:

A. Mỗi năm 1 lần vào tháng 12

B. Hàng tháng

C. Hàng quý

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vào sổ kế toán được thực hiện thế nào?

Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vào sổ kế toán được thực hiện thế nào?

A. Mỗi năm 1 lần cuối tháng 6

B. Hàng quý

C. Hàng tháng

D. Mỗi năm 1 lần vào ngày 31/12 hàng năm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng