Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho:

Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho:

A. Hiệu quả truyền thông của mạng tăng lên

B. Hiệu quả truyền thông của mạng kém đi

C. Hiệu quả truyền thông của mạng không thay đổi

D. Phụ thuộc vào các ứng dụng mạng mới tính được hiệu quả

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: