Việc khảo sát chi tiết về số dư các khoản tiền vay không nhằm đạt mục tiêu nào:

Việc khảo sát chi tiết về số dư các khoản tiền vay không nhằm đạt mục tiêu nào:

A. Các khoản tiền vay, lãi vay phải trả được tính toán, đánh giá đúng đắn.

B. Các khoản tiền vay đều có vật tư đảm bảo và có khả năng hoàn trả.

C. Các khoản tiền vay hiện có đều được phản ánh đầy đủ.

D. Các khoản tiền vay lãi vay, đều được trình bầy, khai báo đúng đắn.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng