Việc đánh giá vật tư, hàng hoá KHÔNG tiến hành theo thời điểm nào:

Việc đánh giá vật tư, hàng hoá KHÔNG tiến hành theo thời điểm nào:

A. Thời điểm mua và nhập kho

B. Thời điểm xuất kho và được xác nhận là tiêu thụ

C. Thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ

D. Tất cả các thời điểm nói trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng