Việc đánh giá vật tư, háng hoá được tiến hành vào thời điểm nào:

Việc đánh giá vật tư, háng hoá được tiến hành vào thời điểm nào:

A. Thời điểm mua và nhập kho

B. Thời điểm xuất kho

C. Thời điểm được xác nhận là tiêu thụ

D. Tất cả các thời điểm nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng