Việc lập định khoản sai chỉ là do sự yếu kém về trình độ của nhân viên kế toán?

Việc lập định khoản sai chỉ là do sự yếu kém về trình độ của nhân viên kế toán?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng