Ví dụ nào sau đây không phải là yêu cầu phi chức năng?

Ví dụ nào sau đây không phải là yêu cầu phi chức năng?

A. Phân chia ổ đĩa dữ liệu

B. Các yêu cầu xử lý

C. Nội dung của các báo cáo in ra theo yêu cầu của hệ thống

D. Tất cả các mục

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: