Vấn đề nào sau đây liên quan chính đến pha thiết kế?

Vấn đề nào sau đây liên quan chính đến pha thiết kế?

A. Khả thi

B. Dữ liệu

C. Tất cả các mục

D. Phạm vi dự án

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: