Vay ngắn hạn mua nguyên vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh:

Vay ngắn hạn mua nguyên vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 152,133/ Có TK 311

B. Nợ TK 152, 3113/ Có TK 311

C. Nợ TK 152, 133/ Có TK 3312

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng