Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào:

Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK phải trả nợ vay (3312)

B. Bên có TK phải trả nợ vay (3312)

C. Bên nợ TK cho vay (313)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào:

Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK phải trả nợ vay (3312)

B. Bên có TK phải trả nợ vay (3312)

C. Bên nợ TK cho vay (313)

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng