Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây:

Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây:

A. Bên nợ TKcho vay (313)

B. Bên có TK cho vay (313)

C. Bên có TK phải trả nợ vay (3312)

D. Bên nợ TK phải trả nợ vay (3312)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng