$var = ‘a’;

$var = ‘a’;

$VAR = ‘b’;

echo “$var$VAR”;

Đoạn mã sau, in ra giá trị nào sau đây

A. ab

B. aa

C. bb

D. AB

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: