var a = [9];

var a = [9];

var b = [10];

console.log(a == 9);

console.log(b == 10);

console.log(a < b);

Kết quả đoạn code sau là:

A. true true true

B. false false false

C. true true false

D. false false true

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Khi so sánh Double Equals (==) giữa array và number, Javascript sẽ chuyển đổi array sang number trước khi so sánh ([9] -> 9 và [10] -> 10), vì thế [9] == 9 và [10] == 10 cho kết quả true.

Nhưng khi so sánh hai array với toán tử , lúc này array sẽ không được chuyển đổi sang number mà là sang string ([9] -> “9” và [10] -> “10”). Khi so sánh hai string thì sẽ so sánh theo alphabet với từng ký tự một, vì thế “9” < "10" cho kết quả là false vì "9" < "1" là sai.

Tags: