$var = 1 / 2;

$var = 1 / 2;

Giá trị của tham số sau

A. 0

B. 1

C. 0,5

D. 1/2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: