Vùng thông tin không bị thay đổi khi cắt/hợp dữ liệu IP:

Vùng thông tin không bị thay đổi khi cắt/hợp dữ liệu IP:

A. Time to live

B. Fragment offset 

C. Identification

D. Sequence Number

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: