Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp

B. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện 

C. Cả hai dạng trên

D. Không có dạng nào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp

B. Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện

C. Cả hai dạng trên

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

A. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp

B. Không xác định và lặp rồi mới xét đ-iều kiện

C. Cả hai dạng trên

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: