Vùng không gian màu trắng của biểu tượng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài liệu_________.

Vùng không gian màu trắng của biểu tượng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài liệu_________.

A. khác.

B. hiện tại.

C. đã chuẩn bị sẵn.

D. đã bị xóa bỏ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: