Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte?

Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte?

A. 40

B. 32

C. 5

D. Không xác định 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: