Ưu điểm nổi bật của ADSL là cho phép sử dụng đồng thời dịch vụ thoại và số liệu trên một đường dây thoại, để không ảnh hưởng tới tín hiệu thoại thì ADSL truyền với:

Ưu điểm nổi bật của ADSL là cho phép sử dụng đồng thời dịch vụ thoại và số liệu trên một đường dây thoại, để không ảnh hưởng tới tín hiệu thoại thì ADSL truyền với:

A. Chế độ ưu tiên

B. Chế độ đồng thời

C. Miền tần số thấp

D. Miền tần số cao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: